מלגות

בכל שנה מחלק "המפעל לעזרה הדדית" של הקהילה באמצעות  ארגון יוצאי מרכז אירופה מלגות לסטודנטים במסגרת פעילות הארגון לטיפוח דור ההמשך, וכחלק משימור הערכים של רכישת השכלה ועידוד מצוינות. המלגות מחולקות לסטודנטים בני חברי הארגון וצאצאיהם בכל רחבי הארץ בתחומי לימוד שונים.

הגשת הבקשות הסתיימה ב 14.12.17

תנאי הסף להגשת מועמדות למלגה (יש לעמוד בכל תנאי הסף): 

 • צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה, וצ'כוסלובקיה
 • בוגרי\ות שירות צבאי/לאומי מלא.
 • גיל עד 50.
 • תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה, ותלמידים לתארים מתקדמים.
 • לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
 • מלגה ניתנת רק פעם אחת בלימודי התואר הראשון, ופעם אחת בלימודי תארים מתקדמים, למעט לימודי רפואה שבהם ניתן לפנות שוב בבקשה למלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות)

  עדיפות ניתנת לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של הארגון. לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה/ ארגון עולי מרכז אירופה/ ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה אשר שילמו דמי חבר בארגון לפחות למשך 3 שנים בעבר.  

  מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה.

לתשומת לב:

 • יש להתעדכן בכל שנה במועדים המדויקים להגשת המועמדות לקבלת מלגות טופס הדיגיטלי ניתן למילוי רק במועדים הרלוונטיים.
 • טפסי בקשה ניתן למלא באתר האינטרנט irgun-jeckes.org בלבד !!!
 • ניתן להגיש את הבקשה למלגה החל מיום  15/10/2017  ועד ליום 14/12/2017
 • המלגה תוענק תמורת התנדבות בהיקף של 50 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה. יש להשלים את ההתנדבות תוך 9 חודשים מיום קבלת המלגה.
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטכס הענקת המלגות.
 • הוועדה תדון רק בבקשות המלוות במסמכים הנדרשים.
 • חומר סרוק שיצורף לבקשה חייב להיות ברור לקריאה וכל מסמך יובא בשלמותו ובצורה ישרה (לא הפוך או מוטה לצד).

ליצירת קשר 

למידע נוסף:  yulia@beit-horim.org.il   hagar@irgun-jeckes.org