מלגות

בכל שנה מחלק ארגון יוצאי מרכז אירופה מלגות לסטודנטים במסגרת פעילות הארגון לטיפוח דור ההמשך, וכחלק משימור הערכים של רכישת השכלה ועידוד מצוינות. המלגות מחולקות לסטודנטים, צאצאי יוצאי מרכז אירופה בכל רחבי הארץ בתחומי לימוד שונים.

הגשת הבקשות לשנת תשפ"א הסתיימה, מועמדים אשר הגישו בקשה יקבלו תשובות (חיוביות ושליליות) בסוף חודש מרץ 2021.

 

המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה מתכבד לפרסם את התנאים להגשת המועמדות לקבלת מלגת סיוע כלכלי ללימודים אקדמיים לשנה"ל תשפ"א

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת המלגה (על מגישי המועמדות לעמוד בכל תנאי הסף):

 1. צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה, כמפורט בטופס הבקשה למלגה .
 2. בוגרי שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו 24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא ( 24 חודשים). 
 3. תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה וכן תלמידים לתואר שני ושלישי. 
 4. לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 5. עד גיל 50.
 6. מלגה זו תוענק רק פעם אחת בלימודי התואר הראשון ופעם אחת בלימודי תארים מתקדמים, למעט לימודי רפואה, שבהם ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).

עדיפות תינתן:

 1. לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה, אשר שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
 2. לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה. ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.

גובה המלגה לשנת הלימודים תש"פ הינו 7,500₪

 

לתשומת לב:

 • ניתן להגיש את הבקשה למלגה מתאריך 01.11.20-17.12.20. 
 • המלגה תוענק תמורת התנדבות בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה, ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה. 
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס הענקת המלגות.
 • יש לצרף לבקשה חומר סרוק ברור לקריאה, בשלמותו ובצורה ישרה (לא הפוך או מוטה).
 • וועדת המלגות  תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה למלגה. 

למידע נוסף אנא פנו באמצעות הדוא"ל: yulia.melagot@gmail.com 

 

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת מלגת מצטיינים (על מגישי המועמדות לעמוד בכל תנאי הסף):

 1. צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה , כמפורט בטופס הבקשה למלגה . 
 2. בוגרי שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו 24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא ( 24 חודשים). 
 3. סטודנטים לתואר שני ושלישי.
 4. בעלי ממוצע ציונים 90 ומעלה בשנת לימודים קודמת. 
 5. לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 6. עד גיל 45.
 7. מלגת מצטיינים תוענק רק פעם אחת. 

עדיפות תינתן:

 1. לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה, אשר שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
 2. לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה, ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.

גובה המלגה לשנת הלימודים תש"פ הינו 10,000₪ 

 

לתשומת לב:

 • ניתן להגיש את הבקשה למלגה מתאריך 01.11.20-17.12.20. 
 • המלגה תוענק תמורת התנדבות בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה, ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה. 
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס הענקת המלגות.
 • יש לצרף לבקשה חומר סרוק ברור לקריאה, בשלמותו ובצורה ישרה(לא הפוך או מוטה).
 • וועדת המלגות  תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה למלגה.

למידע נוסף אנא פנו באמצעות הדוא"ל: yulia.melagot@gmail.com