ארכיון

במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית בתפן שמורים חומרים ארכיוניים של משפחות שעלו לארץ ישראל ממרכז אירופה, מארצות דוברות גרמנית, אשר הפקידו בני המשפחות עצמם, צאצאיהם או גורמים אחרים.

בחומרים אלה – הכוללים מסמכים, תעודות, מכתבים, כתבים, צילומים, ספרים ופרסומים שונים, ששפתם גרמנית, ולעיתים גרמנית עתיקה, וכן תמונות ופריטים שונים – מעוגנת מורשתם האישית, המשפחתית והתרבותית של עולים אלה.
ארכיון המשפחות במוזיאון ליהדות דוברת גרמנית מאפשר היכרות עם חיי היהודים וקהילותיהם בארצות מוצאם ובמולדתם המתחדשת, ישראל.

בארכיון יש משום עדות לתמורות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שחלו בקרב אוכלוסייה זו במהלך השנים.
אוספי הארכיון נגישים לקהל הרחב ועומדים לרשות המשפחות וצאצאיהם. פניות של חוקרים מהארץ ומחו"ל לארכיון נענות לגופו של עניין, והחומרים הרלוונטיים לנושא המחקר מועמדים לרשותם.
אנחנו נמצאים בעיצומו של פרויקט דיגיטציה כחלק מפרויקט רא"י (רשת ארכיוני ישראל) ובסיומו כל מסמכי הארכיון יהיו נגישים לקהל ברשת האינטרנט

על מנת לראות את חומרי הארכיון, שנסרקו והועלו לאתר פרויקט רא"י, ניתן ללחוץ על כאן