הוועידה השנתית הבוחרת של ארגון יוצאי מרכז אירופה, ע"ר, תתקיים ביום שני, כ"א סיון תשע"ט, 24 ביוני 2019.

הוועידה תתקיים במרכז ארץ ישראל יפה, שד' רוקח 80, ת"א. סדר היום יפורסם בהודעה נפרדת.סדר היום יפורסם בהודעה נפרדת.

בבחירות אלו ייבחרו שלושה (3) חברי בית דין כבוד, שלושה (3) חברי ועדת ביקורת (או גוף מבקר) ושישה (6) חברי נשיאות. 

רשאי להציג את מועמדותו מי שהינו חבר הארגון ברציפות לפחות 6 חודשים קודם למועד הגשת המועמדות; שילם את דמי החבר שלו עבור השנים 2018 ו– 2019 (או שהוא פטור מתשלום דמי חבר); אינו עובד בשכר בארגון או בעמותה אחות או בתאגיד או גוף הקשור לארגון או בעמותה אחות הנשלטים על ידן.

את המועמדות יש להגיש לא יאוחר מיום שני, ה- 20.04.2019, בהודעה בכתב על גבי הטופס המצורף וזאת באמצעות דואר רשום, דואר אלקטרוני או בפקס, לוועדת הבחירות הארצית של הארגון, על פי הפרטים הבאים:

דואר: ארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר), רחוב יגאל אלון 157, תל-אביב 6744365.

דואר אלקטרוני:  keren@irgun-jeckes.org 

פקס: 03-5164435

ההודעה תפרט את שם המועמד, כתובתו, מספר תעודת הזהות, מספר טלפון וכן את הגוף שאליו הוא מציע את מועמדותו.

על המועמד להציג את מועמדות ובעצמו

לחץ כאן > להורדת טופס הגשת המועמדות

www.irgun-jeckes.org

הגשת מועמדות בדואר אלקטרוני תראה כנקלטה רק לאחר קבלת אישור מהארגון בדוא"ל חוזר על הגשת המועמדות. הגשת מועמדות באמצעות פקס או דואר רשום תיראה כנקלטה רק לאחר קבלת תשובה מהארגון בפקס חוזר או באמצעות וידוא טלפוני. 

ועדת הבחירות הארצית

ההודעה מיועדת לחברי/ות הארגון. הפניה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.